Deze voorwaarden zijn van toepassing op Ollieschool

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Brenda Olie gevestigd te Berkenwoude, Dreef 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 53729412 onder handelsnaam Brenda Olie Fotografie
Online training overeenkomst voor Ollieschool online : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door digitale, schriftelijke of mondelinge aanmelding/aankoop van de participant bij een online training van Brenda Olie bij Ollieschool. Hierdoor verbindt Brenda Olie zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Brenda Olie aangeboden en door haar gemaakte (online) workshop/masterclass/training/opleiding.
Participant : De partij met bij Brenda Olie een online workshop koopt, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Brenda Olie. Bij het kopen van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de online workshop/opleiding geleverd wordt.
Bij de 1-1 opleiding is het mogelijk om in 4 delen te betalen. Het eerste deel voor aanvang van de opleiding. Het tweede deel op de 1e van de maand die erop volgt, het derde deel op de 1e van de maand die daar weer op volgt en het laatste deel op de 1e van de maand die daar weer op volgt.

Artikel 4 Wijzigingen door Brenda Olie.

Brenda Olie heeft het recht de online training/ opleiding per direct op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik , bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden. Het is verboden je account te delen. Bij misbruik worden er passende maatregelen getroffen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.

Brenda Olie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de online workshop/masterclass/training/opleiding.

Brenda Olie kan geen garantie geven op resultaten na het volgen van 1-1 opleiding of online training. Deze resultaten zijn altijd geheel afhankelijk van de participant zijn eigen inzet, motivatie, doorzettingsvermogen en talent.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een online training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Brenda Olie van de online training/opleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering

Annulering van de online training is niet mogelijk aangezien de participant direct toegang heeft tot alle content. De participant doet afstand van zijn recht tot ontbinding. Annuleren van de 1-1 opleiding is mogelijk tot 1 maand voor aanvang van de 1-1 opleiding. De aanbetaling van 97 euro incl btw is niet restitueerbaar. Tijdens de 1-1 opleiding van 6 maanden is het niet mogelijk om te annuleren, maar het is wel mogelijk om bij noodsituaties tijdelijk even te pauzeren. In overleg kan er dan op later tijdstip weer verder gegaan worden. Deze opleiding is altijd totaal 6 maanden. Tijdens de pauze moet wel de eventuele betalingsverplichting verder voldaan worden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Brenda Olie, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na aanschaf van de online workshop of na start van de 1-1 opleiding schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Brenda Olie op mail@ollieschool.nl. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Inhoud en duur van de online workshop/ opleiding

De inhoud van de training bestaat uit video's en tekst. Deze teksten en video's zijn allemaal eigendom van Brenda Olie. Bij alle video's staat uitgebreid de inhoud beschreven van de online training. De video's zijn niet te downloaden. De participant heeft  toegang tot deze content zolang als aangegegeven staat bij het aanbod

Tijdens de 1-1 opleiding is er 1 lesdag in Berkenwoude van 9:00 tot 13:30 uur, 4 x een online meeting van 60 tot 90 minuten en 1 praktijk dag max 60 minuten rijden vanaf Berkenwoude van 10:00 tot 13:00 uur een newborn model shoot van de participant. Deze foto's die de participant maakt deze 2e dag mag zij zelf gebruiken als eigen portfolio.

Brenda Olie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Brenda Olie: www.ollieshool.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brenda Olie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, omzo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemmingpersoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@ollieschool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brenda Olie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming
Brenda Olie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Brenda Olie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Studio Management en MailChimp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Brenda Olie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Brenda Olie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brenda Olie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brenda Olie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brenda Olie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@olieschool.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Brenda Olie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brenda Olie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice mail@ollieschool.nl

Diensten van derden
E-mailnieuwsbrief. Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, ontvang je af en toe een nieuwsbrief van ons. Je kunt je altijd weer uitschrijven. Nieuwsbrieven versturen we via MailChimp & Mailblue

Privacy verklaring

Ollieschool